Modele tutash

Navbatdagi bosqich, modelage formel Matematik ishlanmasi bosqichi bo`lib, u Matematik modellashtirishda Hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Aynan Shu Yedra modelning dastlabki farazlari notrivial oqibatlarning formel rasmiy xulosasi Uchun Matematik modellarning Barcha mantiqiy, albraik, Geometrik, differensial, ehtimoliy, kompyuterli shakllari qo`llaniladi. Bu bosqich modellashtirishning deduktiv yadrosi hisoblanib, haqiqatga Yaqin farazlardan notrivial va kutilmagan xulosalarni izlaydi. Qo`lga kiritilgan xulosalar Yana Bir jarayonidan o`tadi – bu gal Matematik Tildan tabiiy tilga qavta o`tadi. O`tish muayyan axborotlarni va farazlarni qo`shish va yo`qotish orqali Amalga Oshadi. Modellashtiirish ko`pincha kutilmagan natijalarni hosil qiladiki, Ular Avval kutilgandan Ham qiziqroq bo`lishi mumkin. Keyin tadqiqotchi modelga muayyan aniqlikni kiritish maqsadida modellashtirishning dastlabki bosqichiga qaytmog`i lozim. Nihoyat, modelning Bergan natijalari tabiiy tilga to`g`ri ko`chirilishi Shart. Modellashtirishdagi odatiy Xato shundan iboratki, tadqiqotchi yetarlicha Tor modeldan olingan xulosalarni to`g`ridan-to`g`ri izohlay boshlaydi va bu yo`l bilan uning xulosalari umumiyligiga haddan ziyod yuqori baho beradi. Bu Keng tarqalgan insoniy zaiflik – o`z ijodiga haddan tashqari berilib ketish, haqiqatda qodir bo`lmagan xususiyatlarni qayd etish matematiklar orasida “Pigmalion sindromi” sifatida ma`lumdir. Aytilganlarni jamlab Shuni qayd etish mumkinki, Matematik modellar tabiiy tilga nisbatan Katta darajada ko`pgina dastlabki farazlardan murakkab xulosalarni qo`lga kiritishda ilgari harakatlanishga yordam beradi. Siyosiy va Ijtimoiy hodisalarni modellashtiirish murakkab vazifa bo`lib, bu murakkablik siyosiy xulqni modellashtiirish bilan bog`liq quyi agi Ikki implikatsiyada namayon bo`ladi.

Modèle yaratishning umimiy jarayonini muhokama qilaylik. Modèle yaratishdagi ilk Qadam-indiktuv Qadam bo`lib, u modellashtirishi Kerak bo`lgan jarayonga OID kuzatuvlarni tanlab olishdan iborat. Ushbu boshlang`ich qadamning tasavvur qilishning imkoniy yo`llaridan Biri muammoni shakllantirishdan iborat, ya`ni nimani e`tiborga Olish Kerak, nimaga e`tibor bermasa bo`ladi, Degan masalani Hal etish lozim. Modellashtiirish, gipotezani tekshirishga ko`ra, odatda o`zgaruvchanlarning Kam miqdorini taqozo etadi, CHUNKI gipoteza o`zgaruvchanning Katta miqdoriga OID oddiy jarayonlarni (masalan, chiziqli regressiya) Tahlil qiladi, modellarda ESA o` zgaruvchanlarning Kam miqdoriga OID murakkab jarayonlardan foydalaniladi. Birinchi va eng umumiy ogohlantiirlandais “nimani eksang, Shuni o`rasan” maqolidan kelib chiqadi. Modèle UNGA qo`yilgan dastlabki farazlardan yaxshiroq bo`lishi mumkin EMAS. Doimo Shuni AESD saqlash muhimki, matematika dastlabki farazlardan mantiqiy xulosalarga EGA bolish vositasi sifatida samaralidir, Bunda Model validligi Matematik apparatga EMAS, bu farazlarga bog`liq, Degan fikr kelib chiqadi. Modellarda eng ko`p uchraydigan kamchilik-Juda soddalashtirilgan dastlabki farazlardir. Bu holatda modelni ishlab chiquvchi modèle qo`llanilishining kutilayotgan chegarasini ko`rsatishi muhim ahamiyatga EGA. Matematik modellashtirishni qo`llashning boshqa sababi noformal bashoratlarni izohlovchi mexanizmlarni Ravon Bayon qilish zaruriyati hisoblanadi. Modèle formel modèle noformel farazlarining o`ta Erkin ifodalarini bartaraf qilishga va aniq, gohida tekshiriladigan bashoratni berishga yordam beradi Model farazlari va bashoratlari yetarli darajada aniq bo`lib qoladiki, ularni tekshirish, shuningdek, Qaysi Yedra va qanday Xato sodir bo`lganligini ko`rsatish mumkin bo`ladi.

Modèle faqat, uning xatolarini ko`rsatish imkoniyatini berganida foydali boladi. Modelning formel Uchinchi afzalligi ularning nisbatan yuqori darajadagi murakkabliklar mohiyatlari bilan tizimli operatsiya qilish qobiliyati hisoblanadi.

This entry was posted in Uncategorized by Marcin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.